Saturday, November 5, 2011

Tarbiah Islamiah dan Madrasah IHAB

Assalamu'alaikum wbth,


Sedikit perkongsian bahan mengenai sikap dakwah Islamiah terhadap faham kebangsaan. Bahan ini dipetik dari kitab Tarbiyah Islamiyah dan Madrasah IHAB, karangan Sh Al Qardhawi.

Semoga bermanfaat.

Sikap Dakwah Terhadap Nasionalisme
Di antara kenyataan sikap pertengahan yang diajarkan oleh Hasan Al-Banna kepada da'ie-da'ienya adalah sikapnya terhadap dakwah dan pemikiran lain yang dilemparkan di Mesir, ketika dakwahnya mulai lahir. Sikapnya dalam hal ini sama dengan sikapnya terhadap nasionalisme, dunia Arab, dunia Timur dan dunia antarabangsa.
Kerana itu beliau tidak menentang penganjur-penganjur kefahaman ini dengan menolaknya secara mutlak dan tidak pula menerimanya secara mutlak, tetapi seperti biasanya beliau membezakan mana yang dapat diterima kerana sesuai dengan faham Islam dan mana yang harus ditolak kerana bertentangan dengan Islam.
Cinta Tanah Air
Dalam risalah Da'watuna, dalam polemik dengan penganjur-penganjur nasionalisme, beliau berkata: "Jika penganjur-penganjur nasionalisme memaksudkan dengan nasionalisme itu mencintai ne-geri ini dan merindukannya, maka hal itu memang telah tertanam dalam fitrah manusia dari satu segi dan
diperintahkan oleh Islam dari segi lain. Bilal yang telah mengorbankan segala galanya pada jalan akidah dan agamanya adalah Bilal yang selama di Madinah tetap merindui Mekah, yang diungkapkannya dalam syairnya yang indah:

"Aduhai kiranya sempatkah saya menginap satu malam,
Di Wadi yang dikelilingi rumput hijau dan orang kesayangan,
Dapatkah saya pada suatu hari mengunjungi mata air Majannah,
Dapatkah saya bertemu dengan bani Thufail dan bani Syamah."
Rasulullah SAW mendengar tentang sifat Mekah dari seorang bernama "Usa'il," lalu air matanya menetes kerana rindu kepadanya, bersabda: "Hai Bilal, biarkanlah hatiku tenteram."
Kemerdekaan Nasional dan Rasa Kebanggaan
Jika mereka mengertikan, bahawa di antara kewajiban kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memerdekakan tanah air dan menyempurnakan kemerdekaannya serta menanamkan rasa kebanggaan dan kemerdekaan dalam jiwa putera-puteranya, maka kami tetap sependirian dengan mereka. Islam sangat menekankan hal itu, seperti ternyata dari firman Allah SWT
Kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui" (Al-Munafiqun: 8).

"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 141).

Nasionalisme Masyarakat
Jika mereka menghendaki dengan nasionalisme itu memper-kuat hubungan antara anggota-anggota masyarakat suatu negara dan memberi petunjuk kepada mereka bagaimana cara menggu-nakan kekuatan untuk kemaslahatannya, mereka kami setuju pula dengan hal itu, dan Islam memandangnya sebagai suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Nabi SAW bersabda:
"Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara."

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, (kerana) mereka tidak pernah berhenti (menimbulkan) kemudharatan bagimu." (Ali Imran: 118)

Nasionalisme dan Penaklukan (untuk kebebasan dakwah)
Jika mereka menghendaki dengan nasionalisme itu penaklukan negeri-negeri untuk memimpin dunia, aka hal itu memang diwajibkan dan diberkahi oleh Islam.
Allah SWT berfirman
"Perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah semata." (Al-Baqarah: 193).

Nasionalisme Golongan
Jika mereka menghendaki dengan nasionalisme itu memecah-belahkan umat ke dalam golongan-golongan, yang saling berselisih, saling mendengki, saling memaki dan tuduh menuduh, sebahagian berusaha menjatuhkan yang lain dan berkelompok menurut sistem yang disusun berdasarkan hawa nafsu, maksud-maksud tertentu dan maksud-maksud itu disesuaikan dengan kepentingan peribadi sedang pihak musuh mengambil kesempatan dengan hal itu untuk kepentingannya, sehingga api permusuhan semakin menyala dengan mencerai-beraikan mereka dari kebenaran dan mempersatukan mereka dalam kebatilan serta melarang mereka bersatu dan tolong menolong, maka nasionalisme semacam itu adalah nasionalisme palsu, tidak ada kebaikannya bagi penganjurnya dan tidak pula bagi masyarakat.

Nah, engkau melihat kami sependirian dengan penganjur nasionalisme, bahkan yang ekstrim sekalipun, selama nasionalisme itu berada dalam pengertian yang sihat yang kebaikannya akan dinikmati oleh negara dan bangsa. Dalam pada itu engkau dapat melihat bahawa seruan kepada nasionalisme dengan panjang lebar adalah merupakan bahagian dari ajaran Islam.
Batas Tanah Air Kita
Adapun perbezaan antara kita dan mereka adalah kita menganggap batas tanah air berdasarkan akidah, sedangkan mereka memandangnya berdasarkan batas geografi. Setiap tanah di mana ada seorang muslim yang mengucapkan; La ilaha illallahu, Muhammadun Rasulullah, adalah tanah air kita yang berhak dihormati, disucikan, dicintai dan diperjuangkan kebaikannya. Seluruh kaum muslimin di setiap pelosok bumi ini adalah keluarga dan saudara kita, kita memperhatikan mereka dan merasakan apa
yang mereka rasakan. Sedang penganjur nasionalisme tidaklah demikian prinsipnya. Mereka tidak memperhatikan selain sebahagian kecil dari permukaan bumi ini. Perbezaan yang besar itu tampak, bila satu umat hendak memperkuat dirinya dengan mengambil hak umat lainnya. Kita tidak menyetujui hal itu apalagi bila yang dirugikan adalah umat Islam yang manapun. Yang kita tuju ialah semua kita menjadi kuat. Sedang penganjur nasionalisme memandang hal itu tidak ada salahnya, lalu rengganglah
hubungan dan lemahlah kekuatan, sehingga musuh dapat mengadu domba sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain.
Tujuan untuk Tanah Air Kita
Itulah satu perbezaan. Perbezaan kedua ialah bahawa yang di-tuju oleh nasionalisme ialah membebaskan negerinya. Bila sesudah itu mereka bekerja untuk memperkuatnya, maka yang diperhati-kannya adalah segi kebendaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropah sekarang. Adapun kita berkeyakinan bahawa setiap muslim memikul amanah di pundaknya. Dia berkewajiban mengorbankan dirinya, darahnya dan hartanya untuk kepentingan tanah airnya. Itulah petunjuk Allah bagi manusia dengan menganugerahkan cahaya Islam yang dapat mengibarkan bendera Islam ke seluruh pelosok bumi, Dengan itu seorang muslim tidak ada niat untuk mencari harta, kemegahan dan kekuasaan terhadap seseorang dan tidak pula untuk memperhambakan sesuatu bangsa. Yang ditujunya hanyalah redha Allah semata-mata, membahagiakan dunia dengan agama-Nya dan meninggikannya. Hal itulah yang telah mendorong para salaf yang soleh kepada penaklukan suci yang mengagumkan dunia dan melebihi segala penaklukan yang dikenal sejarah, mengenai kepantasan, keadilan, hasil dan kebaikannya.

Rujukan
Tarbiyah Islamiyah dan Madrasah IHAB, karangan SYQ

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani